ANDREW MURRAY CLINIC

Comprehensive medical services are offered on campus. Our learners have special medical needs since their hearing disabilities are often accompanied by other complications as well. For this reason we have an onsite:


Psychologist

Our school psychologist assists our learners in succeeding academically, socially, behaviourally and emotionally. The school psychologist also works closely with educators, parents and other professionals to create a safe, healthy, and supportive learning environment.

Audiologist/Speech Therapist

The school Audiologists is involved in the identification, assessment, diagnosis, evaluation, treatment and management of hearing loss of our learners. As speech therapist she also works closely with learners who have various levels of speech, language and communication problems.

Audiology Assistant

The Audiologist’s Assistant supports the Audiologist and does minor repairs to hearing aids.

Social Worker

The school’s social worker addresses the social and psychological issues that can block academic progress. The social worker attends to issues that affect our learner’s safety or well-being, their ability to learn, or their family’s ability to manage aspects of their lives.

School Nurse

The school nurse provides care for injuries, provides screening and referral for health conditions and also accompanies learners on medical appointments.

ANDREW MURRAY KLINIEK

Omvattende mediese dienste word aangebied op kampus by die Andrew Murray Kliniek. Ons leerders het spesiale mediese behoeftes weens hul gehoor gestremdhede wat dikwels vergesel word deur ander komplikasies. Die kliniek die bied die volgende dienste:


Sielkundige

Ons skoolsielkundige ondersteun ons leerders om akademies, sosiaal, gedrags gewys en emosioneel te slaag. Die skoolsielkundige werk ook in noue verband saam met die onderwysers, ouers en ander professionele om ‘n veilige, gesonde en ondersteunende leeromgewing te skep.

Maatskaplike werker

Die skool se maatskaplike werker spreek die sosiale en sielkundige kwessies aan wat akademiese vordering belemmer. Die maatskaplike werker gee aandag aan situasies waar ons leerders se veiligheid, welstand, hul vermoë om te leer, of hul familie se vermoë om aspekte van hul lewens te bestuur beïnvloed word.

Skool verpleegster

Die skool verpleegster bied sorg vir beserings, voorsien keuring en verwysings vir mediese toestande en vergesel ook leerders met mediese afsprake.

Oudioloog / Spraakterapeut

Die skool Oudioloog is betrokke by die identifisering, assessering, diagnose, evaluering, behandeling en bestuur van gehoorverlies van ons leerders. As spraakterapeut werk sy ook in noue verband met die leerders wat verskillende vlakke van spraak, taal en kommunikasie probleme ervaar.

Oudiologie Assistent

Die Oudiologie Assistent ondersteun die oudioloog en doen geringe herstelwerk van gehoorapparate.