MULTI-DISABLED

This section makes provision for learners that are deaf but also have additional disabilities. The primary focus is upon increasing the child’s independence.

Other focus points include:

  • Vocational training
  • Developing handwork
  • Improving social skills
  • Improving communication skills

MULTI-GESTREMDE AFDELING

Hierdie afdeling maak voorsiening vir leerders wat doof is, maar ook addisionele gestremdhede het. Die primêre fokus is om die leerders binne hulle vermoëns te stimuleer en ook sovêr as moontlik onafhanklikheid te bevorder.

Ander fokuspunte sluit in:

  • Beroepsgerigte onderwys
  • Ontwikkeling van handwerk
  • Verbetering van sosiale vaardighede
  • Verbetering van kommunikasie vermoëns