HISTORICAL OVERVIEW

1821: Rev. George Thom asked the synod in a letter to pay attention to the education and care of the deaf.

17 November 1880: The synod of the Dutch Reformed Church decided to make an appeal to the whole church to establish an educational institution for the Deaf.

15 June 1881:  The ‘Doofstommen Instituut’  in Worcester began with Mr. Jan de la Bat as principal and Lenie du Toit of Wellington as the first pupil.

1891: Division for the blind began and the school was renamed as ‘Instituut vir Doofstommen en Blinden’.

1905: The Deaf and Blind are separated into two sections.

1927: Rev. Gawie de la Bat, son of Mr. Jan de la Bat, is appointed as the second principal.

1928: Referred to as ‘School for the Deaf’ for the first time.

1929: New premises on the east side of Worcester and along the railway line to the north are acquired.

1935: Rev. de la Bat requested the management to pay attention to the care of Deaf adults with multiple disabilities.

29 July 1944: The first nursery school for the deaf is established in the Old Mill House (designed by Sir Herbert Baker) with 18 children.

1951: Dr. Helen Keller visits.

1953: Mr. JG Badenhorst is appointed as the third principal.

2 March 1957:  The Gawie de la Bat Nursery’s new buildings on campus are acquired.

1976: Dr. Johan Hamilton is appointed as the fourth principal.

1981: With the 100-year celebration, the school was renamed De la Bat School.

1993: Dr. Hamilton is appointed as executive director of the Institute for the Deaf and Mr Eugene van Vuuren as the fifth principal of De la Bat School.

1996: The school as a ‘church school’ becomes a public school.

2008: Mr P.A. Cook is appointed as the sixth principal.

2011: South African Sign Language Project is launched.

HISTORIESE OORSIG

1821: Ds George Thom het die sinode in ‘n brief versoek om aandag te skenk aan die onderwys en sorg van dowes.

17 November 1880: Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk besluit om ‘n beroep te doen op die hele gemeente om ‘n opvoedkundige instelling vir Dowes op die been te bring.

15 Junie 1881: Die ‘Doofstommen Instituut ‘in Worcester open met mnr. Jan de la Bat as skoolhoof en Lenie du Toit van Wellington as die eerste leerling.

1891: Afdeling vir die blindes open en die skool word hernoem as “Instituut for Doofstommen en Blinden ‘.

1905: Die dowes en blindes word verdeel in twee afdelings.

1927: Ds Gawie de la Bat, seun van mnr Jan de la Bat, word aangestel as die tweede skoolhoof.

1928: Word vir die eerste keer verwys na as‘Skool vir Dowes ‘.

1929: Nuwe perseel aan die oostekant van Worcester en langs die spoorlyn na die noorde word verkry.

1935: Ds de la Bat versoek die bestuur om aandag te skenk aan die sorg van Dowe volwassenes met meervoudige gestremdhede.

29 Julie 1944: Die eerste kleuterskool vir Dowe word gestig in die Ou Meul Huis (ontwerp deur Sir Herbert Baker) met 18 kinders.

1951: Dr Helen Keller lê besoek af.

1953: Mnr JG Badenhorst word aangestel as die derde skoolhoof.

2 Maart 1957: Nuwe geboue word op kampus verkry vir die Gawie de la Bat Kleuterskool.

1976: Dr Johan Hamilton word aangestel as die vierde skoolhoof.

1981: Met die 100-jarige viering word die skool hernoem as De la Bat Skool.

1993: Dr Hamilton word aangestel as uitvoerende direkteur van die Instituut vir Dowes en mnr. Eugene van Vuuren as die vyfde skoolhoof van De la Bat Skool.

1996: Die skool as ‘n ‘kerkskool’ word ‘n openbare skool.

2008: Mnr. P.A. Cook word aangestel as die sesde skoolhoof.

2011: Suid-Afrikaanse Gebaretaal projek word geloods.